Et vinn-vinn-prosjekt for kommunen

Format Eiendom er glade for at administrasjonen i Færder kommune anbefaler å vedta det reviderte planforslaget for Hjemseng Brygge. Kommunen begrunner sin anbefaling med blant annet:

• Etter å ha lagt ut planforslaget til offentlig ettersyn har det kommet inn 24 uttalelser. Med bakgrunn i disse har kommunedirektøren og forslagsstiller gjort endringer i planen som legges frem til sluttbehandling.
• Endringene er gjort for å hensynta naturmiljøet. Endringene ivaretar hensyn til bløtbunnsområdene nordvest for Tangen og prioriterer naturverdiene sterkere i de regulerte naturområdene på land.
• Det foreligger ingen varsel om innsigelse eller innsigelser til planen.

Format Eiendom AS er glade for og slutter seg til rådmannens innstilling. Spesielt vil vi fremheve sakshistorikken og den lange kjeden av positive vedtak som planarbeidet bygger på. Aller viktigst er forankringen i kommuneplanens arealdel, der planforslaget oppfyller alle vesentlige vilkår. Kommuneplanens status som gjensidig forpliktende dokument er viktig for at alle parter skal ha tillit til denne som styringsdokument. Spesielt viktig blir det ved innledningen til rulleringen av kommuneplanen, da tillit til dokumentets gyldighet, også utover valgperioder, er avgjørende for at innbyggere og næringsliv skal se en hensikt med å delta i planprosessen.