Trinn 1 begynner å ta form

Illustrasjon fra skisseprosjekt

Arkitektselskapet Ola Roald har den siste tiden jobbet frem skisseprosjektet på første byggetrinn. Dette dreier seg om 41 leilighetene ytterst mot sundet. Forprosjekteringen vil nå starte opp. Vi er stolte av å presentere de foreløpige skissene:

 • Det blir leiligheter på mellom 80 og 150 kvadratmeter
 • Samtlige leiligheter i første etasje får direkte adgang til sjøen og egen brygge.
 • Deler av det første bygget vil gå over fem etasjer. Hver etasje vil inneholde to gjennomgående
  leiligheter med utsikt og kveldssol.
 • Resten av bebyggelsen vil gå over fire etasjer.
 • Toppleilighetene vil blant annet få ekstra stor takhøyde med mulighet for mindre hemsarealer og
  utgang til private takterrasser.
 • Mot sjøsiden planlegges det brygger som trapper ned til vannet. Det er tenkt vegetasjon i
  overgangene mellom private deler av uteområdet og den offentlig tilgjengelige bryggegangen rundt
  bebyggelsen.

Utformingen

 • Det arkitektoniske uttrykket henter inspirasjon fra tradisjonelle sjøboder med variasjon i farger,
  volum, bredde og takvinkel, samt smug og romdannelser mellom byggene. I utformingen dras
  inspirasjon fra tradisjonelle sjøboder både i Norge og utlandet. Ønsket er å skape et levende og variert uttrykk både ved materialbruk og volumoppbygging, og at dette kan oppleves både fra land og fra sjøsiden, skriver Ola Roald Arkitektur AS, ved Eli Goldstein.
 • Byggene skal kles i malt treverk med en godt gjennomtenkt fargepalett.

Kafé/felleshus

I første byggetrinn planlegger vi å gjøre plass til en kafé i første etasje. Vi ser for oss at kaféen kan bli et sosialt og koselig møtepunkt for beboerne på området, også etter stengetid. Her er det mulig å arrangere ulike sammenkomster/temakvelder etter ønsker og behov.

Planlegging av 1. første byggetrinn

Etter mange års planlegging og saksbehandling er vi nå i gang med forberedelse og prosjektering av første byggetrinn.

Vi skal i løpet av 8-10 år bygge ca. 185 leiligheter fordelt på flere byggetrinn.

Leilighetene vil få svært gode sol- og utsiktsforhold. En båthavn med ca. 360 båtplasser vil gi gode muligheter for de som ønsker å oppleve vår flotte skjærgård.

Et viktig mål for oss er å skape et attraktivt boligprosjekt med nærhet til sjø, brygge og båtliv som beboere og besøkende kan være stolte av. Med fantastisk beliggenhet, variert arkitektur, gode møteplasser og fellesfunksjoner, ligger alt til rette for å nå målet.

Prosjektet vil også bidra til å gjøre strandsonen mere tilgjengelig for alle.  Det skal etableres en rekke fellesfasiliteter, bl.a. kyststi, lekeplasser, badeplasser, bryggetorg, parker og ikke minst flytende badstue. Boligene ytterst vil omkranse «Bryggetorget» som skal bli et pulserende treffpunkt for beboere og besøkende. Alt dette krever god planlegging.

Første byggetrinn

Prosjekteringen av første byggetrinn er godt i gang og består av to bygg på til sammen 41 frontleiligheter mot sjøen og bryggeanlegget. Vi estimerer salgsstart i Q1 2023. Byggestart vil være avhengig av salgstakten, men vi håper å kunne starte byggingen i slutten av 2023. Da vil i tilfelle trinn 1 være innflytningsklart i 2025.

Ta kontakt med oss så setter vi deg opp på interessentlista.

Revidert forslag utarbeides

Områdeplanen for Brua (Hjemseng Brygge) ble slutttbehandlet i Færder kommunsetyret i mai 2020. Det opprinnelige forslaget som innebar utbygging både sør og nord for Bruabekken, ble avvist. Arbeidepartiet fremmet et kompromissforslag som innebærer at utbyggingen kun kan skje på sørsiden av bekken, altså der hvor båtsenteret ligger i dag. Dette forslaget fikk solid flertall i kommunestyret.

Utbygger ser fremover og jobber nå med revidering av planforslaget i nært samarbeid med Færder kommune. Den opprinnelige planen har vært gjennom mange reduksjoner og justeringer allerede. Planforslaget som ble fremmet i mai, har hele tiden fulgt opp den vedtatte kommuneplanen.

Vi synes det er synd at prosjektet blir ytterligere redusert, men vi forholder oss til kompromissforslaget som det er bred politisk enighet om. Vedtaket gir oss en klar og tydelig beskjed om hva som er ønsket og om veien videre, sier daglig leder i Format Eiendom, Andreas H. Olsen. Nå har vi en forutsigbarhet som er viktig for å komme i mål med et godt prosjekt som vil gi både aktivitet, befolkningsvekst, arbeidsplasser og utvikling. Vi satser alt på å finne gode løsninger innenfor de nye rammebetingelsene som vedtaket nå gir. Vi tror fortsatt at Hjemseng Brygge kan bli at av de mest attraktive og bærekraftige boligområdene i kommunen, noe vi mener vil være svært viktigt for Færder kommune i tiden fremover.

Andreas H. Olsen Format Eiendom AS

Hjemseng Brygge åpnes opp for alle

Det begynte med en tanke om å tilby boliger nær vannet. Nær bryggeplasser. Nær lokalsenteret. Å bygge opp et sjønært og godt bomiljø som folk kunne være stolte av. Stedsutvikling. Ikke bare til én heldig familie, men til nesten 6-900 beboere i 275 boliger. Les interessante betraktninger av daglig leder i Format Eiendom, Andreas H. Olsen; https://www.tb.no/…/hjemseng-brygge-apnes-fo…/o/5-76-1248257

Et vinn-vinn-prosjekt for kommunen

Format Eiendom er glade for at administrasjonen i Færder kommune anbefaler å vedta det reviderte planforslaget for Hjemseng Brygge. Kommunen begrunner sin anbefaling med blant annet:

• Etter å ha lagt ut planforslaget til offentlig ettersyn har det kommet inn 24 uttalelser. Med bakgrunn i disse har kommunedirektøren og forslagsstiller gjort endringer i planen som legges frem til sluttbehandling.
• Endringene er gjort for å hensynta naturmiljøet. Endringene ivaretar hensyn til bløtbunnsområdene nordvest for Tangen og prioriterer naturverdiene sterkere i de regulerte naturområdene på land.
• Det foreligger ingen varsel om innsigelse eller innsigelser til planen.

Format Eiendom AS er glade for og slutter seg til rådmannens innstilling. Spesielt vil vi fremheve sakshistorikken og den lange kjeden av positive vedtak som planarbeidet bygger på. Aller viktigst er forankringen i kommuneplanens arealdel, der planforslaget oppfyller alle vesentlige vilkår. Kommuneplanens status som gjensidig forpliktende dokument er viktig for at alle parter skal ha tillit til denne som styringsdokument. Spesielt viktig blir det ved innledningen til rulleringen av kommuneplanen, da tillit til dokumentets gyldighet, også utover valgperioder, er avgjørende for at innbyggere og næringsliv skal se en hensikt med å delta i planprosessen.

Rydder opp i forurenset grunn

Boligprosjektet Hjemseng Brygge vil bidra til å fjerne forurensede masser i grunnen øst for Bruabekken. Dette vil gjennomføres på en forsvarlig måte ihht detaljerte prosedyrer, kontrolltiltak og oppfølging av uavhengig fagkonsulent. Fagkyndige på grunnforurensning uttaler at man må påregne en viss fare for utlekking av forurensede masser til bekken dersom de IKKE fjernes. Det er langt større fordeler ved å fjerne massene enn potensielle ulemper ved å ikke gjøre det. Dette er entydig positivt for naturmiljøet.

Kyststi og attraktive møteplasser

Boligprosjektet Hjemseng Brygge vil bidra til å åpne opp et attraktivt areal langs sjøen for allmennheten, et areal som i dag ikke er tilgjengelig. Vi vil også etablere en rekke fellesfasiliteter for lokalbefolkningen og besøkende som bl.a. lekeplasser, badeplasser, bryggetorg, parker, friområder, flytende badstue, kyststi m.m.

Nøtterøy Idrettsforening, Bergan Velforening og Nøtterøy Båtforening er positive til å bidra med innspill om hvordan fellesområdene kan utvikles på best mulig måte. Målet er at disse områdene skal benyttes av flest mulig i nærmiljøet. Her vil gjerne ha innspill fra innbyggere i kommunene også.

Flytende badstue