Hjemseng Brygge – Arkitektur med historisk og maritimt uttrykk

Vi har tatt høringsinnspillene på alvor, og har endret både høyder, utforming, volum og antall leiligheter i vår reviderte plan for boligprosjektet Hjemseng Brygge.

Uttrykket mot sjøen er viktig. Her har vi hentet elementer fra den tradisjonelle Færder-arkitekturen – skråtak med oppløft, rød takstein, varierte høyder, to-lags vinduer og hvit og lys grå trekledning. Arkitekturen skal bygge videre på stedets tradisjon og egenart, samtidig som det maritime miljøet kommer til utrykk.

Andre viktige kriterier har vært siktlinjer og sollys. Utformingen er med på å skape et spekter av ulike boligtyper tilpasset forskjellige målgrupper.

Hjemseng Brygge – Et bidrag til befolkningsvekst

Færder kommune ønsker å snu befolkningsutviklingen og ønsker seg flere barnefamilier til kommunen. Hjemseng Brygge vil være et viktig bidrag for å få innbyggere til å bli boende i kommunen, og snu nedgangen i folketallet. Ved at eldre husholdninger flytter i leiligheter, vil det frigjøres eneboliger til barnefamilier. I tillegg ønsker vi at Hjemseng Brygge også skal være tilpasset barnefamilier, slik at det blir en blandet aldersfordeling også der. Vi ønsker å tilpasse leilighetene på bakkeplan og rekkehus til barnefamilier. Disse vil bl.a. ha private forhager, lett tilgang til lekeplasser og ligge i trafikksikkert utemiljø.

Les konklusjonene fra Prognosesenterets flyttekjedeanalyse

Endring av planforslaget – våtmarksområdene berøres ikke

Vi publiserte i august 2019 et notat vedrørende miljøkonsekvenser av boligprosjektet Hjemseng Brygge. Etter høringsperioden er planen endret og notatet er oppdatert. I det reviderte forslaget berøres ikke våtmarksområdene av utbyggingen. Det grønne feltet på bildet viser det uberørte våtmarksområdet.

Informasjonen er delt opp i følgende tema:

  • Oppsummering miljøkonsekvenser.
  • Virkning for fugl. 
  • Vandringsvei for ørret.
  • Naturrestaurering.
  • Grunnforurensning.
    Se alle notatene under Miljøhensyn

Hjemseng Brygge – Vi har lyttet til innspillene

Områdeplanen for Hjemseng Brygge (Brua) ble førstegangsbehandlet og vedtatt i hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune i juni 2019. Saken har siden vært ute til offentlig ettersyn, og vi har fått gode innspill som vi har tatt på alvor i vårt reviderte planforslag. Saken skal etter planen andregangsbehandles 4. mars.

Våre utbyggingsplaner for Hjemseng Brygge er forankret i kommuneplanen som ble vedtatt i 2016, da området ble avsatt til boligformål. Format Eiendom har derfor et stort ansvar og ønsker å forvalte området på best mulig måte i samarbeid med kommunen og innbyggerne.

Kort oppsummert ønsker vi å:

  • Utvikle et attraktivt bomiljø i samspill med natur og landskap
  • Gjøre sjøfronten tilgjengelig for alle
  • Skape et sosialt og maritimt miljø for alle

I ukene som kommer vil vi presentere faktainformasjon om ulike deler av reviderte planforslaget. Dette håper vi kan være både nyttig og interessant for innbyggere i Færder kommune.

Bolig- og flyttekjedeanalyse i Færder kommune

Prognosesenteret har gjennomført en bolig- og flyttekjedeanalyse i Færder kommune. Hovedfunnene i analysen er interessante med tanke på den pågående debatt i kommunen om behovet for nye leiligheter.Rapporten viser at: • Alderssammensetning og boligpreferanser gjør at det er behov for flere leiligheter i Færder kommune • Attraktive leilighetsprosjekter frigjør eneboliger i nærområdet, som igjen fylles av yngre mennesker (barnefamilier) både lokalt og gjennom tilflytting til Færder kommune. Prosjektet Hjemseng Brygge er godt tilpasset behovet for flere leiligheter i Færder kommune, og vil bidra til å frigjøre eneboliger til barnefamilier. Les alle konklusjonene

Miljøkonsekvenser

Enhver utbygging vil ha noe betydning for biologisk mangfold. I forbindelse med planleggingen av Hjemseng Brygge er det utført en rekke analyser og utredninger av anerkjente konsulentmiljøer innen ulike fagfelt. Oppsummering av miljøkonsekvensene er sammenfattet i et notat som tar for seg opprinnelse, verdi og virkninger for de grønne områdene som omfattes av utbyggingen. Notatet kan leses her